Kommissorium for Bjødstrup-udvalget

Wednesday, 18 January 2006
Bjødstrup-udvalgets opgaver
 1. Forslag til lokalplan og offentlig debat 

Udvalget har til opgave at udarbejde et udkast til lokalplan for hele Bjødstrup landsby. Udvalget fremsætter selv ideer og forslag til lokalplanens indhold inden for rammerne af § 15 og 16 i Lov om Planlægning, ligesom udvalget kan vælge at inddrage resten af landsbyens beboere i arbejdet, f.eks. ved borgermøde(r) undervejs i arbejdet.

 

Når udvalget er færdig med sit oplæg, afleveres dette til økonomiudvalget, der herefter varetager det videre forløb. I forbindelse med afleveringen indbydes Bjødstrup-udvalget til et afleveringsmøde med økonomiudvalget, hvor resultatet af arbejdet kan forelægges og begrundes.

 

Byrådet afholder et borgermøde om det fremlagte forslag til lokalplan. Bjødstrup-udvalget indbydes til at sidde i et panel under mødet og deltage i den offentlige debat om  planens nærmere indhold.

 2. Behandling af forslag/indsigelser og endelig vedtagelse af lokalplanen 

Efter debatperiodens udløb samles alle forslag og bemærkninger til lokalplanforslaget i et hæfte, der sendes til byrådet, pressen, forslagsstillerne og Bjødstrup-udvalget. Bjødstrup-udvalget mødes for at drøfte indsigelser i relation til udvalgets  ideer og forudsætninger for lokalplanforslaget. Udvalget kan vælge at fremsende skriftlige bemærkninger til indsigelserne til økonomiudvalget. Planlægningskontoret udarbejder en indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.

 

Økonomiudvalget indbyder Bjødstrup-udvalget til møde, hvor Bjødstrup-udvalget kan afrunde arbejdet ved at fremsætte synspunkter i forhold til indsigelser og til endelig udformning af lokalplanen. Herefter er Bjødstrup-udvalgets arbejde afsluttet og udvalget er nedlagt. Økonomiudvalg og Byråd behandler indsigelser og vedtager lokalplanen endeligt.

 3. Tidsplan 

Bjødstrup-udvalget udarbejder udkast til lokalplan i løbet af foråret/sommeren 2006, og lokalplanen forventes endeligt vedtaget i efteråret 2006.

 4. Information mellem Bjødstrup-udvalget og økonomiudvalget 

Efter hvert møde i Bjødstrup-udvalget udarbejdes et referat, der omdeles til såvel Bjødstrup-udvalget som økonomiudvalget. Sker der væsentlige uforudsete forhold orienteres økonomiudvalget. Ønskes ændring af tidsplanen, skal dette aftales mellem Bjødstrup-udvalgets formand og økonomiudvalget.