Borgermøde den 21 februar 2006

Wednesday, 22 February 2006

I forbindelse med Bjødstrup Grundejer- og Beboerforenings ordinære generalforsamling blev der afholdt borgermøde om lokalplan for Bjødstrup.

Tid og sted: tirsdag 21/2 2006 kl. 20.00 på Hotellet, Hovedgaden 10, Rønde.

Deltagere: ca 25 borgere fra Bjødstrup, samt Birte Kjær fra Rønde Byråd, Ejvind Bak og Anne Christensen fra Rønde Kommune.

  Ejvind Bak holdt oplæg om udarbejdelsen af en lokalplan:

·        Baggrunden for at der nu skal udarbejdes en lokalplan for Bjødstrup.

·        Der nedsættes et udvalg (Bjødstrupudvalget) på 8 medlemmer, som skal udarbejde et forslag til lokalplanen. Birte Kjær og Holger Degn er valgt som de to medlemmer fra Rønde Byråd. Ingeniør Lars Bonde, arkitekt Ejvind Bak og arkitektstuderende Anne Christensen er de tre medlemmer fra Rønde Kommune. De sidste tre medlemmer skal vælges blandt borgerne i Bjødstrup senere på mødet.

·        Gennemgang af Bjødstrupudvalgets opgaver samt tidsplan og økonomi for lokalplanen.

·        Eksempel på hvordan møder i Bjødstrupudvalget og arbejdet med lokalplanen kan forløbe, og hvilke emner der kan diskuteres.

  Debat med mulighed for spørgsmål og forslag:

Borgerne blev opfordret til at komme med ønsker og forslag til indholdet i lokalplanen, og Ejvind Bak svarede på spørgsmål.

Emner som blev diskuteret:

·        Historie: Der er tradition for at landsbylokalplanerne dokumenterer landsbyens historie. Borgmester Vilfred Friborg Hansen er i gang med at nedskrive Bjødstrups historie, og han planlægger en byvandring i august. En gruppe borgere har optaget interviews med ældre borgere på bånd, for at få en historie om hvert enkelt hus i landsbyen. De vil gå videre med bl.a. at få båndene spillet over. Borgmesteren er bekendt med det nuværende materiale. Alle borgere opfordres til at kontakte Bjødstrupudvalget, hvis de har oplysninger om landsbyens historie.

·        Byjord og legeplads: Der blev spurgt om, hvor byjorden i Bjødstrup ligger. Nogle mener, at den ligger på Kærsgårdsvej, hvor der tidligere var en lergrav. Medarbejderne fra kommunen er i gang med at undersøge dette. Der er et ønske om en centralt placeret legeplads med en sikker adgangsvej. Det blev foreslået, at en legeplads kunne placeres på byjorden.

·        Trafiksikkerhed: Det blev flere gange nævnt at ”man kører stærkt i Bjødstrup”. Der er en del trafik morgen og aften fordi vejen til Kejlstrup går gennem byen. Der er også en del tung trafik gennem byen. Det blev foreslået at udarbejde en helhedsløsning, hvor man tænker generel trafiksikkerhed sammen med sikker adgang til busstoppested og legeplads for landsbyens børn, samt placering af landsbyens flagallé.

·        Nybyggeri og udstykninger: Der er aktuelt planer om ca. 5 nye byggerier i Bjødstrup. Det blev diskuteret, hvor der eventuelt kan laves nye udstykninger.

·        Lokalplanens afgrænsning: Der blev spurgt om, hvilket område lokalplanen vil gælde for. Lokalplanens afgrænsning er ikke fastlagt endnu, men den vil formentlig omfatte hele landsbyen og de nye udstykningsområder lokalplanen eventuelt giver mulighed for. Ejendomme der drives som landbrug, er normalt undtaget.

·        Læskur ved busstoppested: Der blev udtrykt ønske om et nyt læskur ved busstoppestedet, og eventuelt en anden placering af læskuret.

·        Kommunalreform: Der blev spurgt, om der er noget særligt man skal være opmærksom på i forhold til de nye kommuner som træder i kraft fra 2007, når man udarbejder lokalplanen.

·        Nedrivning af bygninger: Der blev spurgt, om man må rive bygninger ned umiddelbart efter en lokalplan er udarbejdet, og om det er muligt at få støtte til nedrivning af gamle landbrugsbygninger. Man skal altid søge tilladelse til at rive bygninger ned. Lokalplaner medfører ikke handlepligt. ·        Krav eller vejledninger: I lokalplanen kan udpeges bevaringsværdige bygninger. Tidligere landsbylokalplaner har indeholdt vejledninger for vedligeholdelse og ombygning af bevaringsværdige bygninger, og krav til udseendet af nyt byggeri. Det er frivilligt, om man vil følge vejledninger. Krav til nyt byggeri skal overholdes. Det blev diskuteret, om man foretrækker frihed til at opføre nye bygninger med forskelligt udseende eller krav om tilpasning til det nuværende landsbymiljø.

·        Stier: Det blev foreslået at etablere stier omkring Bjødstrup. Et af forslagene var at anlægge en cykelsti til Rønde. Der er allerede cykelsti på strækningen mellem Rønde og Kalø. Der blev henvist til et forslag beboerne tidligere har sendt til landdistriktspuljen.

  

Efter debatten forlod Ejvind Bak og Anne Christensen mødet. Borgerne valgte herefter følgende tre medlemmer til Bjødstrupudvalget:

 
  • Grethe Kristensen, Bjødstrupvej 13
  • Lennart Juul Steen, Gl. Hovedvej 2
    Minna Friborg Hansen, Gl. Hovedvej 13
  

Første møde i Bjødstrupudvalget vil blive afhold torsdag 9/3 hos Minna Friborg Hansen.

    

Referent: Anne Christensen