Udvalgsmøde d. 9. marts 2006

Wednesday, 05 April 2006
Referat af  Bjødstrupudvalget.
Tid og sted: Torsdag 9/3 kl 18.30 hos Minna Friborg Hansen, Gl. Hovedvej 13, Bjødstrup.Deltagere: Minna Friborg Hansen, Lennart Juul Steen, Grethe Kristensen, Birte Kjær, Holger Degn, Lars Bonde, Ejvind Bak, Anne Christensen.Der blev uddelt mapper til udvalgets medlemmer med indsamlet materiale om Bjødstrup. Anne Christensen og Ejvind Bak gennemgik mapperne, som blandt andet indeholdt kort over landsbyen, historisk materiale, og materiale om bygningsregistrering, lovgivning og udvalgets opgaver.
Birte Kjær blev valgt som formand for Bjødstrupudvalget. Bjødstrup Beboer- og Grundejerforening – BGOB har oprettet en hjemmeside. Hjemmesiden giver mulighed for løbende at formidle udvalgets arbejde til beboerne, som også kan komme med idéer og kommentere forskellige forslag.

BGOB vil i næste nyhedsbrev opfordre beboerne til at bruge hjemmesiden, samt orientere om, at Anne Christensen i den kommende tid vil foretage registreringer af landsbyen og de enkelte bygninger udefra.

BGOB arbejder på at oprette et forskønnelses-udvalg, som også kan komme med forslag til lokalplanen. Det blev foreslået at BGOBs logo, får en plads i lokalplanen.  

Med udgangspunkt i referatet fra borgermødet 21/2 2006, blev det diskuteret hvilke emner og problemstillinger, man skal arbejde med i lokalplanen. Forskellige forslag og mulige løsninger blev taget op:

 

·        Afgrænsning af lokalplanens område: Udvalget har frie hænder til at fastlægge lokalplanens afgrænsning. Afgrænsningen vil bl.a. afhænge af, hvor der eventuelt gives mulighed for nye udstykninger. Den endelige afgrænsning fastlægges derfor senere.

 

·        Byjord: Placeringen af byjord var undersøgt og illustreret på et matrikelkort. Byjorden består af vejarealer og meget små arealer, som i mange år har været en del af private haver. Der er derfor ikke mulighed for at finde arealer til placeringen af en legeplads på byjord.

 

·        Nye udstykninger: Der blev diskuteret mange forskellige muligheder for at placere et mindre antal nye udstykninger. Anne Christensen tegner forskellige forslag, som fremlægges på næste møde. Det blev foreslået at undersøge hvilke jordejere, der ville være interesserede i at udstykke.

·        Legeplads: Det blev diskuteret, hvor stort behovet for en legeplads i landsbyen er, og hvilken type legeplads man ønsker. Det blev foreslået at en mulig ny legeplads også kunne fungere som fællesareal for arrangementer i landsbyen, og f.eks. indrettes med bålplads. Det blev foreslået at placere en legeplads i nærheden af et busstoppested, for at skabe et mødested med mere liv i landsbyen. Andre placeringer blev også diskuteret i forhold til trafiksikkerhed og en central placering. Anne Christensen forbereder et oplæg til næste møde om indretning af forskellige typer legepladser, også i forhold til vedligeholdelse.

  • Trafiksikkerhed: Det blev diskuteret, hvilke muligheder der er for at lave hastighedsbegrænsning i landsbyen. Der skal tages hensyn til at busser og landbrugsmaskiner stadig skal kunne passere, og eventuelle anlæg skal passe ind i landsbyens miljø. Der kom bl.a. forslag om træplantning, belægninger, skiltning mod tung trafik, sikring af rabatten på udsatte hjørner. Lars Bonde undersøger forskellige muligheder.
  • Flagallé: Der er ønske om at etablere faste holdere (nedstøbte rør med låg) til BBGOs flagallé. Det blev diskuteret om flagene eventuelt skal grupperes på udvalgte steder.
  • Stier: Det blev foreslået igen at undersøge mulighederne for at etablere stier omkring landsbyen.
  

Næste møde afholdes torsdag 6/4 2006 kl. 18.30 hos Lennart Juul Steen, Gl. Hovedvej 2, Bjødstrup.

Referent: Anne Christensen