Udvalgsmøde d. 6. april 2006

Tuesday, 11 April 2006
Referat af 2. møde i Bjødstrupudvalget.  

Tid og sted: Torsdag 6/4 2006 kl. 18.30 hos Lennart Juul Steen, Gl. Hovedvej 2, Bjødstrup.

 

Deltagere: Minna Friborg Hansen, Lennart Juul Steen, Grete Kristensen, Birte Kjær, Lars Bonde, Ejvind Bak, Anne Christensen.

Der var afbud fra Holger Degn.

 Legeplads på byjord.

Mødet startede med en gåtur, for at se på muligheden for at placere en lege/fælles plads i forbindelse med byjorden. Vi mødtes med ejeren af Bjødstrupvej 10, som viste os hvor byjorden lå. Arealet er tilvokset, da det ikke bliver brugt, og jorden er ret blød, da der løber en lille grøft gennem området. Ejeren var ikke interesseret i, at en lege/fælles plads bliver placeret på hans tilstødende jord, eller at der etableres en stiforbindelse over hans jord.

Efter denne besigtigelse af området, mener Bjødstrupudvalget ikke, at der er mulighed for at anlægge en lege/fællesplads på eller ved byjorden.

 

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 Udstykninger.

Anne Christensen gennemgik forskellige forslag til nye udstykninger på tre områder i Bjødstrup. Forslagene blev diskuteret, og der blev udvalgt et forslag for hvert område, som vil blive præsenteret til offentlig debat.

  • Bjødstrupvej: Der blev valgt et forslag om udfyldning langs Bjødstrupvej, eventuelt med udeladelse af enkelte grunde for at bevare kigget ud over landskabet. Forslaget har højest 8 grunde og er placeret på matriklerne 9s, 3d, 15m og 17f.
  • Kærsgårdsvej: Der blev valgt et forslag med 8 grunde og mulighed for lege/fælles plads øverst på bakken. Forslaget har vejadgang fra Gl. Hovedvej og en stiforbindelse til Kærsgårdsvej. Forslaget er placeret på matriklerne 3e og 9h.
  • Møllerups jord: Der blev valgt et forslag med 7 grunde placeret langs Gl. Hovedvej og Stenbjergvej. Forslaget er placeret på matrikel nr. 1a.
 

Det blev diskuteret, hvordan man bedst kan inddrage byens borgere, og høre deres mening om de forskellige elementer i lokalplanen. Det blev besluttet at forskellige forslag vil blive lagt ud på beboerforeningens hjemmeside. Her kan de der er interesserede følge processen løbende og skrive kommentarer. Derudover vil udvalget arrangere en ”for-høring” i landsbyen, hvor forskellige forslag kan præsenteres inden det endelige forslag til lokalplanen færdiggøres. Det er foreløbigt foreslået, at dette arrangement afholdes torsdag 18/5.

 Lege/fælles plads.

Anne Christensens oplæg blev diskuteret. Der var generelt enighed om, at en legeplads med naturmaterialer ville passe bedst ind i landsbyens miljø. Der blev talt om, at pladsen ikke kun skal være en legeplads, men en fællesplads for hele landsbyen. Der var generelt enighed om, at lege/fælles pladsen ville få en god placering i forbindelse med en ny udstykning ved Kærsgårdsvej (matriklerne nr. 3e og 9h). Det er ønsket, at den nuværende boldbane fortsat bevares, da den fungerer godt. Der vil blive arbejdet videre med lege/fællespladsen, når man finder en endelig placering.

 

Trafik/hastighedsdæmpning.

Lars Bonde gennemgik et forslag til hvordan man kan dæmpe hastigheden på en måde som ikke skæmmer landsbyen. Et forslag var at stramme op på de to hjørner ved Grenåvej/Gl. Hovedvej. Det vil effektivt sænke hastigheden, når man kører ind i landsbyen, og der var generelt enighed om, at det var en god løsning.

Et andet forslag var at indsnævre vejen med heller/øer i vejsiden. Der blev talt om, hvordan disse anlæg kan udføres, så de passer pænt ind i byen. Det blev blandt andet foreslået at udføre dem i granit og at beplante dem med træer. På den måde kan man også skabe byporte ved byskiltene. Lars Bonde tegner et forslag til hjørner og indsnævringer op.

 

Det blev foreslået at skilte med den tilladte hastighed i landsbyen. Dette er ikke muligt, da byskiltene i forvejen betyder at hastigheden i byzone skal overholdes.

Der blev talt om muligheder for at begrænse antallet af lastbiler på Bjødstrupvej. Det blev også foreslået at sikre hjørnet af Bjødstrupvej og Gl. Hovedvej med en særlig belægning.

 

Der blev talt om placeringen af læskure ved busstoppestederne. Det er ønsket at købe to nye læskure, så man kan placere et ved begge landsbyens busstoppesteder. Stoppestederne kan eventuelt forskønnes med blomsterbede. Lars Bonde og Anne Christensen tegner en skitse til indretning af busstoppestederne til næste møde.

 Krav til nyt byggeri.

Det blev diskuteret hvilke krav der eventuelt skal stilles til nyt byggeri i landsbyen, og der blev udtrykt forskellige holdninger til dette. Denne debat tages op igen på næste møde, hvor der også vil være et oplæg om vurdering af bevaringsværdige bygninger.

 Historisk kort.

Det reviderede kort over tidligere funktioner i landsbyen blev delt ud, sammen med et kort der viser placeringen af forskellige erhverv i landsbyen i dag. Kortene kan stadig rettes og suppleres, hvis der kommer nye informationer.

 Nyt fra BGoB.

Beboerforeningen har nu fået en hjemmeside som har adressen www.BGoB.dk

Beboerforeningen vil blandt andet bruge hjemmesiden til debat om lokalplanen og undersøgelser om landsbyens behov for lege/fælles plads, nye boligtyper som fx ældreboliger med mere.

 Eventuelt.

Det blev nævnt, at vi fortsat skal være opmærksom på muligheden for at skabe stiforbindelser.

Næste møde afholdes torsdag 4/5 kl. 18.30 hos Grete Kristensen, Bjødstrupvej 13.

Referent: Anne Christensen