Udvalgsmøde d. 4. maj 2006

Tuesday, 11 April 2006

Referat af 3. møde i Bjødstrupudvalget.


Tid og sted:  Torsdag 4/5 2006 kl. 18.30 hos Grete Kristensen, Bjødstrupvej 13.

Deltagere:  Grete Kristensen, Minna Friborg Hansen, Lennart Juul Steen, Birte Kjær, Holger Degn, Lars Bonde, Ejvind Bak, Anne Christensen.


Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Bevaringsværdige bygninger.
Anne Christensen gennemgik registreringen af bygninger opført før 1940 efter SAVE-metoden. Ni bygninger var udvalgt som potentielt bevaringsværdige. Udvalget diskuterede herefter, hvilke bygninger der kunne sorteres fra, og hvilke der kan tages med i lokalplanen. Der blev især talt om, hvor stor betydning den kulturhistoriske fortælleværdi skulle have i vurderingen, da dette i høj grad var afgørende for om bygningerne kunne kaldes bevaringsværdige. Følgende syv bygninger bliver foreslået som bevaringsværdige i forslaget til lokalplanen:

Gl. Hovedvej 21
Skovgårdsvej 2
Skovgårdsvej 4
Gl. Hovedvej 9
Gl. Hovedvej 8
Gl. Hovedvej 14
Gl. Hovedvej 18a

Vejledninger og krav til eksisterende og nyt byggeri.
Det udsendte eksempel på vejledninger til vedligeholdelse af bygninger opført før 1940 blev diskuteret. Det blev besluttet at vejledningerne skal indgå i lokalplanen og tilpasses med de foreslåede rettelser.
Det blev også diskuteret hvilke krav der eventuelt skal stilles til nyt byggeri på forskellige områder i landsbyen. Anne Christensen udarbejder et forslag til næste møde.

Alternativ udstykningsplan.
Anne Christensen fremlagde to alternative udstykningsplaner for området ved Kærsgårdsvej, som var udarbejdet efter en henvendelse fra grundejeren Sten Toftager. Udvalget var generelt positivt stemt for forslaget om at placere en fælles/legeplads på et område nede ved bækken, hvis der er mulighed for at forbinde området med en stiforbindelse til den eksisterende fodboldbane. Det blev besluttet, at forslaget skal præsenteres på borgermødet 18/5, sammen med det forslag udvalget oprindeligt valgte.
Der blev talt om muligheden for at genåbne bækken, som nu er rørlagt, da det ville være en kvalitet for et fællesareal på stedet.

Planlægning af borgermødet.
Borgermødet bliver afholdt torsdag 18/5 kl. 18.30 hos Lennart Juul Steen på Gl. Hovedvej 2. BGoB har inviteret deres medlemmer via det seneste nyhedsbrev. Anne Christensen sender en invitation til Møllerup Gods og Peter Skovgård.
Det blev diskuteret, om der er problemer i at holde borgermødet på en privat ejendom. Det mener udvalget ikke der er, da det er BGoB, der inviterer til mødet.
Praktiske opgaver før borgermødet:
• Rønde kommune fremstiller plakater med indbydelse og hænger dem op i landsbyen.
• Medlemmer af BGoB indretter mødelokalet hos Lennart og opstiller borde og bænke.
• Rønde Kommune medbringer øl og vand.
• Rønde Kommune trykker kopier af udstykningsplaner og kortlægning af historiske funktioner til uddeling.
• Rønde Kommune trykker plancher til ophængning i mødelokalet:
o Udstykningsområder – Bjødstrupvej, to forslag på Kærsgårdsvej, Møllerups jord.
o Bevaringsværdige bygninger
o Vejledninger til bygningers vedligeholdelse.
o Bjødstrups historie, samt kortlægning af funktioner.
o Den gode legeplads/fællesplads.
o Trafikløsninger og busholdeplads.
o Luftfotoplan.
o Grundkort med matrikler.

Bjødstrupudvalgets medlemmer mødes en halv time før mødet – kl. 18.00.

Skitseforslag til busstoppested.
Lars Bonde og Anne Christensen præsenterede et forslag til hvilke læskure man kan opstille i landsbyen og hvor de kan placeres. Det blev diskuteret, om der er mulighed for andre typer læskure, som er designet pænere. Andre typer læskure er dog meget dyrere end de foreslåede. Der blev også talt om muligheden for at ændre på den betonplade læskurene står på, og evt. dække den med asfalt. Det blev besluttet, at forslaget til nye læskure præsenteres på borgermødet 18/5.
Der blev desuden talt om at lave trafikmålinger i landsbyen. Lars Bonde foretager trafikmålinger inden næste møde.

Historisk afsnit.
Der blev uddelt et udkast til lokalplanens historiske afsnit. Medlemmerne læser det historiske afsnit til næste møde.

Eventuelt nyt fra BGoB
Ingen nyheder udover borgermødet.

Eventuelt
Det blev foreslået at se på mulighederne for udstykning andre steder i landsbyen og særligt på matrikel nr. 7a (Gl. Hovedvej 11). Denne grund ligger i forvejen inden for landsbyafgrænsningen, så der kan godt udstykkes på området, uden at der udarbejdes en udstykningsplan.


Næste møde er foreløbig planlagt torsdag 1/6 hos Birte Kjær, Bjødstrupvej 2.
Dog vurderer udvalget efter borgermødet 18/5 om der er behov for et tidligere møde.


Referent: Anne Christensen.