Borgermøde d. 18. maj 2006

Tuesday, 11 April 2006

Referat af borgermøde 18/5.


Tid og sted: torsdag 18/5 2006 kl. 18.30 på Gl. Hovedvej 2, Bjødstrup.

Deltagere: ca 40 deltagere


Indledende fremvisning
Mødet indledtes med en periode på ca. et kvarter, hvor de fremmødte havde mulighed for at studere Bjødstrupudvalgets arbejde, som var præsenteret på ophængte plancher.

Velkomst og indledning
Bjødstrupudvalgets formand Birte Kjær bød velkommen og fortalte blandt andet om udvalgets opgaver og hvilke emner udvalget havde arbejdet med. Borgerne blev opfordret til at udtrykke synspunkter og holdninger til udvalgets forslag på dette møde, før udvalget sammenfatter det endelige forslag til lokalplanen.

Nye udstykninger, fællesareal/legeplads og stier.
Anne Christensen holdt oplæg om udvalgets forslag til nye udstykningsområder. Udvalget havde foreslået 3 områder:
• område 1 - langs Bjødstrupvej
• område 2 - på bakken øst for Kærsgårdsvej (2 alternativer)
• område 3 - langs Gl. Hovedvej og Stenbjergvej
Oplægget fortsatte med en præsentation af udvalgets arbejde med et fællesareal/legeplads. Udvalget havde 2 forslag til placeringen af et fællesareal i forbindelse med en udstykning på bakken øst for Kærsgårdsvej, henholdsvis på bakketoppen og ved bækken.
I udvalgets forslag indgik også stiforbindelser over bækken bag fodboldbanen og ned langs bækken med forbindelse til den sydlige ende af Kærsgårdsvej.

Efter oplægget deltog mange i en debat om forslagene. Hovedpunkterne var:
• Der blev opfordret til at overveje hvad borgerne vil med landsbyen i fremtiden, og hvilken udvikling man ønsker. De mange forslag til udstykninger virkede voldsomt i forhold til landsbyens størrelse.
• Udvalget understregede, at udstykningsplanerne ikke skulle ses som et samlet forslag, men som mulige områder, der kunne vælges ud fra.
• Der var ønske om, at borgerne skulle høres og inddrages mere i arbejdet med lokalplanen.
• Der blev spurgt til den meningsmåling BGoB havde foretaget, og den blev herefter gennemgået.
• Det blev sagt, at landsbyen skal have mulighed for udvikling, og  at udvalgets forslag var et godt udgangspunkt for at diskutere Bjødstrups udvikling over de næste 20-50 år.
• Det blev flere gange nævnt, at selv om landsbyen skal udvikle sig, behøver den ikke nødvendigvis at udvides. Det blev også nævnt, at flere boliger i landsbyen ikke medfører bedre service som for eksempel børneinstitutioner.
• Flere borgere gav udtryk for, at de var flyttet til landsbyen for at bo på landet med god udsigt og langt til naboer. Derfor var de ikke interesserede i, at få nye udstykninger i nærheden.
• Det blev oplyst, at Møllerup Gods endnu ikke har taget stilling til om de vil udstykke på deres grund, hvis område 3 tages med i lokalplanen.
• Der blev givet udtryk for, at spredte udstykninger ville være foretrukket fremfor udstykninger i samlede enklaver, som ville skabe et nyt kvarter i landsbyen. Det blev også nævnt, at det var en god ide at udstykke større grunde end de foreslåede.
• Der var ønske om, at udvalget arbejdede med at give mulighed for at opføre ældreboliger, da flere har et ønske om at blive boende i landsbyen, når de bliver ældre.
• Der blev spurgt, om lokalplanen giver mulighed for at styre, hvor bygninger må placeres på grunden. Udvalget kunne bekræfte, at der kan udlægges byggefelter, og at det vil være hensigtsmæssigt på nogle af de foreslåede områder.

Trafiktællinger, trafikløsninger og busstoppested.
Lars Bonde holdt oplæg om udvalgets arbejde med mulige trafikløsninger, der kunne anvendes i Bjødstrup. Der var foretaget en trafikmåling på Gl. Hovedvej. Udvalgets forslag var, at stramme op på hjørnerne ved Gl. Hovedvej/Grenåvej for at sænke hastigheden når man kører ind i byen, da det er her hastigheden er højest. Til slut blev der præsenteret et forslag til nye læskure ved busstoppestederne på begge sider af Gl. Hovedvej.

Efter oplægget deltog mange i en debat om forslagene. Hovedpunkterne var:
• Der blev givet udtryk for at borgerne oplever det som et problem, at der køres hurtigt i landsbyen, og at der kører mange lastbiler især på Bjødstrupvej.
• Der var positiv opbakning til forslaget om at sænke farten i begge ender af Gl. Hovedvej, hvor man kører ind i byen.
• Der blev givet udtryk for, at det er vigtigt, at busserne stadig kan køre igennem byen. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at anlægge bump på Gl. Hovedvej.
• Det blev foreslået at sætte hastighedsgrænsen ned til 40 km/t i landsbyen.
• Der var ønske om, at begrænse antallet af lastbiler på Bjødstrupvej, blandt andet fordi de er til fare for cyklister og særligt børn. Der blev derfor spurgt, om lastbilerne kan ledes en anden vej. Dette ville dog blot flytte trafikken til et andet sted, hvor andre beboere ville få generne.
• Det blev foreslået at gøre opmærksom på, at børn færdes på vejen ved skiltning eller afmærkning på vejbanen.
• Det blev foreslået, at kommunen foretager en trafiktælling på Bjødstrupvej.
• Der blev givet udtryk for, at de foreslåede læskure ikke ville passe i Bjødstrup, og at man ikke foretrækker dem frem for de eksisterende.

Historie og bevaringsværdige bygninger.
Anne Christensen holdt oplæg om Bjødstrups historie. Der blev uddelt kort over landsbyens tidligere funktioner, og borgerne blev opfordret til at henvende sig, hvis de har supplerende oplysninger.
Oplægget fortsatte med en forklaring om registreringen af bygninger opført før 1940, og en beskrivelse af de bygninger udvalget har udpeget som bevaringsværdige.

• Der blev spurgt til, hvad det indebærer at en bygning bliver udpeget som bevaringsværdig. Bevaringsværdige bygninger må ikke rives ned uden særlig tilladelse fra Rønde Kommune.
• Det blev foreslået, at udvalget arbejder med flere stier i landsbyen på baggrund af et tidligere forslag.


Afslutning.
Birte Kjær afsluttede mødet og fortalte om den fortsatte procedure for lokalplanen. Lokalplanen skal fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet i august. Herefter skal den sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger inden den vedtages endeligt.
Udvalgets medlemmer fra BGoB opfordrede borgerne til at henvende sig til dem med meninger og ideer, gerne inden udvalgets næste møde torsdag 1/6 2006.


Referent: Anne Christensen