Udvalgsmøde d. 1. juni 2006

Monday, 22 May 2006
Referat af 4. møde i Bjødstrupudvalget.

Tid og sted: Torsdag 1/6 2006 kl 18.30 hos Birte Kjær, Bjødstrupvej 2.
Deltagere: Grete Kristensen, Lennart Juul Steen, Minna Friborg Hansen, Birte Kjær, Holger Degn, Ejvind Bak, Anne Christensen.
Der var afbud fra Lars Bonde.
Godkendelse af referat.
Referaterne fra sidste møde 4/5 2006 og fra borgermødet 18/5 2006 blev godkendt.
Evaluering af borgermødet 18/5.
Det var meget positivt, at der var stort fremmøde på borgermødet, og at mange borgere gav udtryk for deres mening.
Medlemmerne fra BGoB har efter borgermødet udført et stort stykke opsøgende arbejde og haft kontakt med borgerne i de områder hvor der var foreslået udstykninger.
Bjødstrupudvalget har modtaget fem skriftlige henvendelser, som blev læst op på mødet. Heraf var en underskrevet af 16 borgere.
Udstykninger.
Udvalget skulle beslutte, hvilke af de foreslåede udstykningsområder, der tages med i udvalgets forslag til lokalplan. Udfra tilkendegivelser på borgermødet, samt skriftlige henvendelser er det udvalgets indtryk, at flertallet af borgerne kun ønsker få muligheder for udstykning i landsbyen. De enkelte forslag blev diskuteret, og det blev besluttet at:
• På område 1 – langs Bjødstrupvej vil 2 grunde i den nordligste ende af Bjødstrupvej, samt 1 grund i den sydlige ende af Kærsgårdsvej indgå i lokalplanforslaget.
• De foreslåede udstykninger på område 2 – bakken øst for Kærsgårdsvej vil ikke indgå i lokalplanforslaget.
• De foreslåede udstykninger i område 3 – langs Gl. Hovedvej/Stenbjergvej vil ikke indgå i lokalplanforslaget.
• Derudover vil lokalplanen give mulighed for, at matrikel nr. 7a (adressen Gl. Hovedvej 11), samt en del af matrikel nr. 4a, kan udstykkes til 4 grunde med en størrelse på 1200-1300 m² langs Grenåvej, et fællesareal/legeplads, samt tæt-lav byggeri langs Gl. Hovedvej, med en placering ca. som det nuværende byggeri.
Krav til nyt byggeri.
Det blev diskuteret, hvilke krav der skal stilles til nyt byggeri, på de nye udstykningsområder. For de tre grunde på område 1 – langs Bjødstrupvej ønsker udvalget at stille krav som sikrer, at nye bygninger harmonerer med det eksisterende landsbymiljø.
For tæt-lavt byggeri langs Gl. Hovedvej på matrikel nr 7a, ønsker udvalget at stille krav som sikrer, at bebyggelsen harmonerer med det eksisterende landsbymiljø, samt bevarer den firlængede gård som type i landsbyen.
For de 4 grunde langs Grenåvej ønsker udvalget ikke at stille krav.
Trafikløsninger.
Udvalget diskuterede følgende forslag om trafikløsninger:
• Opstramning af hjørner, samt opsætning af kantsten på fire hjørner i landsbyen: i begge ender af Gl. Hovedvej, på hjørnet Gl. Hovedvej/Bjødstrupvej og på hjørnet Gl. Hovedvej/Stenbjergvej.
• At indføre 40 km zone i landsbyen.
• At flytte lastbiltrafikken på Bjødstrupvej. Dette forslag ønsker Rønde Kommune ikke at realisere, da trafikken og generne blot ville blive flyttet til et andet område med andre borgere.
• Flere trafikmålinger på Bjødstrupvej og i den østlige ende af Gl. Hovedvej.
• Ny asfalt på Bjødstrupvej.
• Læskure ved busstoppested.
Rønde Kommune undersøger, om nogle af ønskerne kan udføres i indeværende år og finansieres af eksisterende midler. (Se desuden afsnit under eventuelt.)
Stier.
Udvalget gennemgik tidligere forslag om stier fra BGoB. Disse stier kan eventuelt anlægges og finansieres, hvis de prioriteres når de midler Rønde Kommune har afsat til projekter i Bjødstrup skal anvendes. (Se afsnit under eventuelt.)
Udvalget vil foreslå to nye stiforbindelser i landsbyen. En sti fra fodboldbanen, over bækken og langs skel bag grundene på sydsiden af Gl. Hovedvej til Kærsgårdsvej.
En sti fra Gl. Hovedvej mellem nr. 9 og nr. 11 til det foreslåede fællesareal og langs skel nord om ejendommen Gl. Hovedvej 15 til Skovgårdsvej.
Historisk afsnit.
Det historiske afsnit medtages med enkelte rettelser i forslaget til lokalplanen.
Eventuelt.
• Rønde Byråd har afsat 375.000 kr på anlægsbudgettet til forskønnelse af mindre byer i 2007 til projekter i Bjødstrup.                                                      Bjødstrupudvalget foreslår at BGoB nedsætter et udvalg, som efter en prioriteringsliste administrerer hvordan disse midler anvendes.                      En del af de trafikløsninger som har været diskuteret i forbindelse med udvalgets arbejde, har ikke direkte forbindelse med lokalplanen, og vil derfor ikke være beskrevet i lokalplanforslaget. Grunden til at trafikløsningerne tages op i forbindelse med lokalplanen er, at man kan vælge at prioritere dem, når ovennævnte midler skal anvendes.
• Bjødstrup har nu tre dagplejer. Der blev derfor spurgt, om der er mulighed for at de kan få støtte til fælles faciliteter. Dagplejerne eller BGoB kan søge om tilskud til lokaler og til private legepladser gennem driftsudvalget i kommunen. Dette har ikke forbindelse til lokalplanen, men bliver taget op i BGoB.
• Byrådet har afsat en pulje til udsmykning i Rønde Kommune. Der kan evt. søges om midler til skulpturer og lignende. Dette tages ligeledes op i BGoB.

Næste møde afholdes 22/6 2006 hos Birte Kjær, Bjødstrupvej 2.
Anne Christensen udsender i forvejen udkast til det endelige lokalplanforslag.

Referent: Anne Christensen