Udvalgsmøde d. 22. juni 2006

Tuesday, 22 August 2006
Referat af 5. møde i Bjødstrupudvalget.   

Tid og sted:

Torsdag 22/6 2006 kl. 18.30 hos Birte Kjær, Bjødstrupvej 2.Deltagere:
Grete Kristensen, Lennart Juul Steen, Minna Friborg Hansen, Birte Kjær, Lars Bonde, Ejvind Bak, Anne Christensen.Der var afbud fra Holger Degn.  

Godkendelse af referat.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.  Henvendelser fra borgere.
Udvalget havde modtaget flere henvendelser fra borgere, som blev diskuteret. 

 
Stier.
Det blev diskuteret hvilke forslag om stiforbindelser, der tages med i lokalplanforslaget. Det blev besluttet, at lokalplanforslaget fortsat skal indeholde de tre stier som er beskrevet i udkastet. 
 
Udkast til lokalplanforslag.
Udvalget gennemgik det udsendte udkast til lokalplanforslaget. Der blev diskuteret en del mindre ændringer af teksten, og følgende blev besluttet: 
·        Lokalplanens område skal følge landsbyens afgrænsning mod det åbne land. Derfor skal lokalplanens grænse omfatte alle bygninger i landsbyen undtagen de der drives som landbrug.
·        Lokalplanes bilag B skal indeholde krav for nyt byggeri på område D2, men kun vejledninger for nyt byggeri på områderne A, B og C.
·        Byggefeltet på område D2 flyttes, så det svarer bedre til placeringen af den eksisterende bebyggelse Gl. Hovedvej 11.
·        Den foreslåede sti C-C skal etableres som en forudsætning for, at grunden på matrikel nr. 4a kan udstykkes. Udvalget diskuterede desuden muligheder for trafikløsninger, da dette emne har været vigtigt for landsbyens beboere. Udvalget diskuterede blandt andet hastighedsdæmpende anlæg som bump, chikaner i vejsiden og plantning af vejtræer. Dette kan være forbundet med ulemper for de omkringboende, som fx larm og rystelser, og på Gl. Hovedvej er der desuden særlige hensyn til busdriften. Udvalget har derfor ikke foreslået ovennævnte løsninger i lokalplanen, men de kan evt. tages op igen af prioriteringsudvalget. Lars Bonde havde undersøgt muligheden for at skilte med 40 km. zone, men det var desværre ikke muligt i Bjødstrup. Han vil desuden foretage flere trafikmålinger i Bjødstrup, og orientere udvalgets medlemmer om resultaterne.  

Eventuelt.
·        BGoB vil stå for at nedsætte et prioriterings-udvalg, som skal administrere de penge Rønde Byråd har afsat i 2007 til projekter i Bjødstrup. Prioriterings-udvalget vil begynde sit arbejde til oktober, når kommunens budget for år 2007 er kendt. Prioriterings-udvalget kan få vejledning af Rønde kommune. 
·        BGoB har søgt om midler fra den udsmykningspulje Rønde Byråd har afsat. 
·        Den foreløbige tidsplan for lokalplanen blev gennemgået. Lokalplanforslaget forventes at blive præsenteret for økonomiudvalget den 15. august og for byrådet den 22. august, hvorefter det sendes ud i offentlig høring. I forbindelse med debatperioden på otte uger afholdes et borgermøde, som foreløbig er planlagt den tirsdag den 3 oktober.    

Referent: Anne Christensen